Zásady ochrany osobních údajů

Definice pojmů je stejná jako ve Všeobecných obchodních podmínkách

Upravující pravidla a principy získávání a následné správy (zpracování) osobních údajů uživatelů Serveru (část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb Poskytovatele)

 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto Zásady Ochrany osobních údajů představují nedílnou a závaznou součást Podmínek.
  2. Výrazy a definice s velkým počátečním písmenem použité v těchto Zásadách Ochrany osobních údajů, avšak zde nedefinované, mají význam jim přiřazený v Obecných podmínkách.
 2. Ochrana osobních údajů
  1. Poskytovatel nezpracovává osobní údaje Uživatelů jinak než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Uživatel vyslovil souhlas. Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění níže uvedených účelů a zpravidla pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu 4 let.
  2. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „ZoOÚ”) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle Podmínek, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby. Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatele, získané při Registraci, v souladu se ZoOÚ. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout informace o Uživateli třetím osobám nebo orgánům veřejné moci v případech upravených právními předpisy.
  3. V souvislosti s poskytováním Služby jsou zpracovávány v souladu se ZoOÚ, osobní údaje jednotlivých Uživatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Uživatelů nebo na základě oprávnění vyplývajícího ze ZoOÚ. Osobní údaje každého Uživatele jsou zpracovávány v rozsahu údajů, které příslušný Uživatel poskytne nebo zvolí, že je Poskytovatel oprávněn je zjišťovat.
  4. Osobní údaje jsou ve vztahu k Uživateli zpracovávány ve výše uvedeném rozsahu, a to za účelem poskytování Služeb a komunikace mezi Poskytovatelem a Uživateli.
  5. Správcem i zpracovatelem zpracovávaných osobních údajů je Poskytovatel. Poskytovatel jako správce osobních údajů může zpřístupnit zpracovávané osobní údaje výhradně v souvislosti s provozem Serveru a poskytováním dalších služeb na Serveru prostřednictvím dalších poskytovatelů služeb, např. společnosti, které bude pro Závod zajišťovat časomíru.
  6. Osobní údaje jednotlivých Uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
  7. Každý Uživatel má právo požádat Poskytovatele, o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je Poskytovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  8. Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
   1. požádat Poskytovatele o vysvětlení, nebo
   2. požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav.

    Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude žádost Uživatele shledána oprávněnou, Poskytovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Poskytovatel žádosti nevyhoví, může se Uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Uživatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

  9. Osobní údaje zpracovávané Poskytovatelem mohou být za podmínek uvedených v ZoOÚ předány třetí osobě, pokud s takovým předáním Uživatel nevyslovil nesouhlas.
 3. Obchodní sdělení a Reklama
  1. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.
  2. Pokud Uživatel vyjádřil při Registraci nebo jiné příležitosti souhlas se zasíláním obchodních sdělení, může Poskytovatel v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých službách, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu, a to s využitím jak jeho uživatelského účtu, tak e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí.