Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností naZavody.cz s.r.o. (mimo jiné) na stránkách nazavody.cz (dále jen „Podmínky”)

 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto Podmínky se skládají z následujících částí, které společně tvoří nedílný celek:
  2. tyto obecné smluvní podmínky obsahující základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele a odkazující na další části Podmínek (dále jen „Obecné Podmínky”);
  3. zásady ochrany osobních údajů upravující zejména práva a povinnosti související se získáváním, správou a zpracováním osobních údajů Uživatelů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů”);
  4. Zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele nebo jakýmkoli jiným užitím Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně Zásad ochrany osobních údajů, a veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. V případě, že s těmito Podmínkami a jejich dodržováním nesouhlasíte, nejste oprávněn(a) užívat Server ani Služby poskytované.
  5. Definice. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:
  6. „Poskytovatel” je společnost NaZavody.cz s.r.o., IČ: 06817459, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
  7. „Uživatel” je fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele a/nebo která se zaregistrovala na Serveru. Neregistrovaný Uživatel a Registrovaný Uživatel jsou v těchto Podmínkách společně označováni jako „Uživatel”.
  8. „Server” je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů a poskytování Služby, a to zejména prostřednictvím domén nazavody.cz
  9. „Služba” představuje soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli spočívajících zejména ve zpracování osobních údajů pro účely registrace Uživatele na Závod.
  10. „Další služby“ představují soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem a/nebo třetí osobou pro Uživatele spočívající v poskytování dalších funkcionalit Serveru, přičemž tyto funkcionality jsou závislé na technických prostředcích Poskytovatele, resp. dané třetí osoby, a konkrétní pravidla pro jejich využívání se řídí aktuální Nabídkou Poskytovatele.
  11. „Oznámení” je zpráva o porušení práva dle čl. 6 těchto Obecných Podmínek.
  12. „Registrace” představuje správné a úplné vyplnění povinných registračních údajů, vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a odesláním registrace v registračním okně Serveru
  13. „Neregistrovaný Uživatel” je uživatel, který neprovedl Registraci.
  14. „Registrovaný Uživatel” je uživatel, který provedl Registraci.
  15. „Podmínky” znamenají tyto všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných Poskytovatelem, tj. nedílný a závazný soubor Obecných Podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, a Pravidel Oznámení.
  16. „Organizátor“ je označení pro třetí osobu, která si u Poskytovatele objednala Službu.
  17. 1.3.12.„Závod“ je pojmenování akce Organizátora, na kterou se lze v rámci Služeb přihlásit. Poskytovatel není zodpovědný za Závod, jeho podmínky a další věci sním spojené.
 2. Poskytované služby
  1. Poskytovatel umožňuje prostřednictvím Serveru Uživateli využívat tyto Služby:
  2. Registrování se na Závody
  3. Prohlížení startovní listiny daného Závody
  4. Prohlížet termíny Závodů
  5. Další služby dostupné na Serveru.
  6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služby mohou být poskytovány prostřednictvím třetích osob nebo ve spolupráci s třetími osobami.
  7. Poskytovatel je oprávněn poskytování Služeb dle čl. 8 kdykoli ukončit, a to i bez předchozího upozornění Uživatele.
 3. Práva a povinnosti Uživatelů
  1. Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele. Pakliže Poskytovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatele. Poskytovatel je oprávněn požadovat, aby Uživatel potvrdil v elektronické formě požadované Poskytovatelem (např. elektronické pošta, online formulář) správnost nebo provedl aktualizaci údajů identifikující jej jako Uživatele. V případě, že Uživatel ani k opakované výzvě Poskytovatele nepotvrdí správnost nebo neprovede aktualizaci požadovaných údajů, vyhrazuje si Poskytovatel právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatel.
  2. Uživatel nesmí pozměňovat obsah Serveru ani do něj jakkoli jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích.
  3. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Uživatel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití své účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Poskytovatele. V případě, že tuto skutečnost Poskytovateli bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.
  4. Uživatel nesmí na Server nahrávat údaje, materiály, data a informace, které by mohly vést k porušení práv jiných osob, obsahovali sexuální tématiku, nebo by sloužily k protizákonné činnosti.
  5. Pokud bude Uživatelem umožněn přístup na Server jakékoliv třetí osobě, nenese Provozovatel jakoukoliv odpovědnost za škodu, která tím bude způsobena, ani za případný únik dat a informací ze Serveru.
  6. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením účtu Uživatele.
  7. Uživatel se výslovně vzdává možnosti požadovat po Poskytovateli jakoukoliv náhradu škody či jiné újmy, která může vzniknout ztrátou či odcizením dat, nedostupností Serveru či Služby a jinými podobnými okolnostmi.
  8. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e¬mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním Služeb. Původcem těchto e-mailů je Poskytovatel, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Poskytovatel nebo jím pověřený obchodní zástupce má právo zasílat na e-mailové adresy uvedené při registraci obchodní sdělení inzerentů Služeb nebo Provozovatele. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. A Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel projevit oznámením správci serveru na e-mail [email protected]. V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT. V případě, že Poskytovatel zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo k zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do služeb Serveru, odstraní Poskytovatel tento e-mail ze své databáze.
 4. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Uživatelského obsahu, zejména:
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost komentářů publikovaných na Serveru Uživatelem.
  3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoli a jakýmkoli způsobem upravit Server, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných služeb způsobených takovýmito úpravami Serveru nebo Služeb.
  4. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat, která nebyla způsobena výlučně jeho hrubým pochybením.
  5. Provozovatel má právo nahlížet do Serveru zejména za účelem správy a kontroly užívání této aplikace, případně za účelem dalších úkonů, za těmito účely může Poskytovatel nahlížet i do dat Uživatele.
  6. Poskytovatel je oprávněn odtajnit údaje Uživatele, budeli to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Poskytovatel, nebo proti Poskytovateli; aby byla chráněna či bráněna práva Poskytovatele; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Poskytovatele, poskytovaných v rámci Služeb nebo třetích osob.
  7. Poskytovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení Server nebo Služby upravovat nebo inovovat.
 5. Následky porušení Podmínek
  1. V případě, že Poskytovatel odstraní či znepřístupní Uživatelský obsah z důvodu porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů ze strany Uživatele, eviduje Poskytovatel příslušnému Uživateli první případ porušení těchto Podmínek. Další užívání Služeb a Serveru ze strany Uživatele je Poskytovatel oprávněn v takovém případě podmínit prohlášením Uživatele o souhlasu s těmito Podmínkami a Zásadami Uživatelského obsahu.
  2. Uživatel, jemuž byl zablokován nebo zrušen účet Uživatele, není oprávněn nadále užívat Služby nebo Server, a to ani pod odlišným účtem.
 6. Odpovědnost za škodu
  1. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno výslovně jinak, Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou”. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb a/nebo Serveru, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:
  2. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;
  3. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;
  4. Služby budou poskytovány bez chyb;
  5. Jednotlivé údaje o Závodech jsou správná a bezchybná;
  6. Jednotlivé pravidla závodu neporušují právní předpisy či práva nebo oprávněné zájmy Uživatelů nebo třetích osob.
  7. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb.
  8. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Serveru, Služeb či jakéhokoli Uživatelského Obsahu. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
  9. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoli Služby;
  10. nedoručení, neuložení či ztráta jakéhokoli Uživatelského obsahu, zejména registrace, zprávy či komentáře;
 7. Ochrana osobních údajů & Obchodní sdělení
  1. Poskytovatel chrání informace a osobní údaje obdržené od Uživatelů, a to včetně osobních (popř. citlivých) údajů, v souladu s právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů (Odkaz na ZOOÚ).
  2. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud.
  2. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
  3. Jakákoli komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit v přiměřeném rozsahu znění těchto Podmínek, o čemž bude Uživatele informovat. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Služeb Poskytovatele ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání služeb Poskytovatele po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.
  5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby, ať už dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, či na základě jiných právních titulů. Převod nebo přechod práv a povinností Uživatele a Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.
  6. Pokud jakékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

Přečtěte si také Zásady ochrany osobních údajů